OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pravadzkovatel ubytovacieho zariadenia Penzion Biely Potok spracúva a uchovava osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov c. zákona c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a plne sa tymto zakonom riadi.

Prevadzkovatel:

Úcel získavania osobných údajov:

Rozsah poskytovaných osobných údajov:

Pri nástupe na pobyt požadujeme na zápis do knihy hostí od klienta jeho osobné údaje a to:

Tieto osobné údaje slúžia na evidenciu ubytovaných hostí a sú dalej poskytované v prípade kontroly príslušnému obecnému úradu alebo cudzineckej polícii.

Súhlas klienta:
Využívaním služieb Penzionu Biely Potok klient súhlasí so zhromaždovaním, získavaním a spracúvaním svojich osobných údajov spôsobom uvedeným vyššie. V prípade, že sa klient rozhodne využit ponúkané služby, je povinný poskytnút svoje osobné údaje pre úcely a v rozsahu tu uvedenom. Zákazník má v súvislosti s odovzdávaním a spracúvaním svojich osobných údajov práva vyplývajúce najmä zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky c. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.